Explain the differences between polymyositis, systemic necrotizing vasculitis, polymyalgia rheumatica, ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, and Sjorgen’s syndrome.